Regulamin

REGULAMIN REZERWACJI I POBYTU W APARTAMENTACH W WILLI KOZINCÓWKA

Niniejszy regulamin stanowi o warunkach rezerwacji apartamentów zamieszczonych na stronie internetowej http://www.kozincowka.pl.

I. Definicje

Apartament – lokal opisany szczegółowo na stronie http://www.kozincowka.pl lub portalach ogłoszeniowych, który stanowi przedmiot Rezerwacji lub Usług, do którego Wynajmujący posiada tytuł prawny,

Kaucja – określona przez Wynajmującego suma pieniędzy pobierana od Klienta, której zadaniem jest zabezpieczenie roszczeń w przypadku  wystąpienia ewentualnych szkód w wyposażeniu i nieprzestrzegania przez Klienta postanowień Regulaminu,

Klient – osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, korzystająca z Usług Wynajmującego na podstawie niniejszego Regulaminu,

Potwierdzenie Rezerwacji – formularz sporządzony przez Wynajmującego potwierdzający skuteczne dokonanie Rezerwacji przesłany Klientowi drogą mailową,

Regulamin – niniejszy regulamin określający m.in. warunki świadczenia Usług i dokonywania Rezerwacji,

Rezerwacja – uprawnienie do korzystania z Apartamentu na warunkach określonych w niniejszych Regulaminie i Potwierdzeniu Rezerwacji,

Usługa – Rezerwacja oraz krótkoterminowy najem Apartamentu opisanego na stronach http://www.kozincowka.pl lub portalach ogłoszeniowych, który Wynajmujący wynajmuje Klientom na cele mieszkaniowe, działając w imieniu własnym lub na rzecz osób powierzających mu wykonanie wymienionej usługi, z zastrzeżeniem, że Usługa nie służy zaspokajaniu stałych potrzeb mieszkaniowych Klientów,

• Cena za Usługę - łączna kwota należna za usługę krótkoterminowego najmu Apartamentu Klientom na cele mieszkaniowe opisanego na stronach http://www.kozincowka.pl lub portalach ogłoszeniowych.

• Wynajmujący – spółka pod firmą Acommo spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Zakopanem, adres: ul. Karłowicza 7, 34-500 Zakopane, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000552936, NIP: 5472153699 – świadcząca Usługę,

• Zadatek – opłata w wysokości nie mniejszej niż 35% ceny za Usługę, która stanowi podstawę świadczenia Usługi, podlegająca zaliczeniu na poczet ceny Usługi. Strony mogą uzgodnić inną kwotę Zadatku lub z niej zrezygnować.

 

II. Przedmiot Regulaminu

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać Rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych. Dokonanie Rezerwacji za pośrednictwem serwisu internetowego http://www.kozincowka.pl jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu i zawarciem umowy. Umowa pomiędzy Klientem a Wynajmującym zostaje zawarta w momencie dokonania Rezerwacji on-line bądź telefonicznie.

 

III. Rezerwacja

1. Celem dokonania Rezerwacji, Klient rezerwuje pobyt on-line lub telefonicznie. Na adres e-mail Klienta zostanie wysłana wstępna Rezerwacja wybranego obiektu, która jest utrzymywana przez system przez okres wskazany w potwierdzeniu Rezerwacji – w tym czasie powinien wpłynąć na konto Wynajmującego wyliczony Zadatek. W przypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty Zadatku w terminie, Rezerwacja może zostać anulowana.

2. Potwierdzeniem Rezerwacji ze strony Klienta jest wpłacenie na konto Wynajmującego wyliczonej kwoty Zadatku. Rezerwacja zmienia status na Potwierdzoną Rezerwację z chwilą uznania Zadatku na rachunku bankowym Wynajmującego.

3. Wynajmujący potwierdza zmianę statusu Rezerwacji, przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta, nie później niż w terminie 24 godzin od daty wpływu Zadatku na rachunek Wynajmującego.

4. Apartamenty mogą zostać wyjątkowo zarezerwowane w inny sposób, po uprzedniej konsultacji telefonicznej z Wynajmującym oraz po wyrażeniu przez niego na to pisemnej zgody.

5. Minimalny czas trwania Rezerwacji podany jest w formularzu dostępnym na stronie internetowej http://www.kozincowka.pl.

6. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy (Usługi) zgodnie z przepisem art. 38 punkt 12 Ustawy o prawach konsumenta.

 

IV. Płatności

1. W przypadku wymaganego Zadatku, Klient dokonuje płatności na rachunek wskazany przez Wynajmującego, przy użyciu jednej z dostępnych na stronie internetowej http://www.kozincowka.pl form płatności on-line, poprzez realizację przelewu bankowego w tytule którego podaje numer Rezerwacji lub podanie danych karty kredytowej. Płatności online realizuje Przelewy24PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań.

2. Uznanie rachunku Wynajmującego Zadatkiem po terminie wskazanym powyżej, nie powoduje dojścia Rezerwacji do skutku, chyba że mimo tego Wynajmujący dokona Potwierdzenia Rezerwacji.

3. Płatność pozostałej części Ceny za Usługę dokonuje się na następujących zasadach:

 a. gotówką lub karta płatniczą Visa, Euro/Mastercard, Diners Club, JCB, Maestro, Discover, UnionPay credit card z chwilą wydania kluczy do Apartamentu, 

 b. przelewem bankowym na rachunek Wynajmującego nie później niż na 24 godziny przed pierwszym dniem korzystania z Apartamentu.

4. Koszty przelewów bankowych obciążają w całości Klienta.

5. W każdym przypadku płatność całości  Ceny za Usługę i uznanie rachunku Wynajmującego muszą nastąpić przed przekazaniem wynajmowanego Apartamentu do dyspozycji Klienta.

6. Klient zainteresowany otrzymaniem faktury jest zobowiązany do poinformowania o tym Wynajmującego oraz do przekazania niezbędnych danych księgowych w momencie dokonywania Rezerwacji i nie później niż przed dokonaniem pierwszej płatności.

7. Dodatkowo oprócz  Ceny za Usługę doliczana jest opłata miejscowa (klimatyczna) w wysokości 2,00 zł dziennie za każdą osobę zamieszkującą Apartament. Klient jest zobowiązany do jej uiszczenia wraz z Ceną za Usługę najpóźniej w dniu przyjazdu wyłącznie gotówką.

 

 

V. Zmiany w Rezerwacji oraz odwołanie Usługi

1. Wszelkie zmiany w Rezerwacji oraz jej anulowanie wymagają przesłania przez Klienta rezygnacji lub zapytania o zmianę na adres e-mail wskazany w Rozdziale XII poniżej. W przypadku anulowania Rezerwacji przez Klienta, pobrany Zadatek nie podlega zwrotowi.

2. Klientowi przysługuje możliwość przeniesienia Rezerwacji na inny dostępny termin i wykorzystania wcześniej wpłaconego Zadatku, jednakże termin przeniesienia Rezerwacji nie może być oddalony od poprzedniego anulowanego terminu Rezerwacji o więcej niż 4 miesiące. Każdy Klient, w ramach konkretnej Rezerwacji jest uprawniony do dokonania w tym trybie maksymalnie jednej zmiany Rezerwacji.

3. Zmian w Rezerwacji dokonuje się poprzez edycję utworzonej Rezerwacji. Edycja może dotyczyć terminu wykonanej Rezerwacji, co może skutkować zmianą kwoty wartości Rezerwacji. Przy edycji należy uwzględnić brak możliwości zmiany długości pobytu poniżej pierwotnie zarezerwowanego lub wymaganego czasu jej trwania, jeśli taki czas jest dla danego Apartamentu wymagany.

4. Zmiana Rezerwacji ze strony Klienta w zakresie terminu może nastąpić najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem świadczenia Usługi pod warunkiem dysponowania wolnymi terminami i Apartamentami.

5. W przypadku gdy  Cena za Usługę wynikająca z aktualizacji Rezerwacji będzie wyższa, Klient zobowiązany jest do uzupełnienia kwoty Zadatku, na zasadach określonych w Rozdziale IV powyżej. W takiej sytuacji Zadatek wpłacony przy pierwotnym dokonywaniu Rezerwacji ulega zaliczeniu na poczet Zadatku wynikającego z tytułu aktualizacji Rezerwacji.

6. W przypadku gdy  Cena za Usługę będzie niższa, różnica pomiędzy dotychczasową wysokością Zadatku a zaktualizowaną wysokością Zadatku zostaje zaliczona na poczet końcowej płatności ceny.

7. Wcześniejszy wyjazd Klienta z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, nie uprawnia do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystany okres.

 

VI. Przyjazd, zameldowanie i wyjazd

1. Wydanie Apartamentu Klientowi w pierwszym dniu Usługi następuje nie wcześniej niż o godzinie 16.00 i nie później niż o godzinie 22.00. Na przyjazd w po godzinie 22.00 zgodę musi wyrazić Wynajmujący. W takim przypadku doliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 100,00 zł do Ceny za Usługę. Wydanie Apartamentu przed godziną 16.00 również może nastąpić pod warunkiem wcześniejszego wyrażenia zgody przez Wynajmującego.

2. Klient zobowiązany jest poinformować Wynajmującego o planowanej godzinie przyjazdu, najpóźniej w dniu poprzedzającym planowany dzień przyjazdu. Klient zobowiązany jest także poinformować Wynajmującego o braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za ewentualne opóźnienia w wydaniu obiektu spowodowane brakiem właściwego zawiadomienia o godzinie przyjazdu.

3. Wydanie Apartamentu następuje na podstawie okazanego Wynajmującemu lub jego przedstawicielowi dowodu tożsamości oraz po uiszczeniu  Ceny za Usługę (jeśli płatności nie dokonano przelewem). W razie wyrażenia takiej prośby w terminie wskazanym w Rozdziale IV powyżej, Klientowi zostanie przekazana faktura za Usługę.

4. Odbiór kluczy następuje bezpośrednio w obiekcie. Do każdego Apartamentu wydawany jest po zameldowaniu jeden klucz. Za dodatkowy klucz Wynajmujący pobiera Kaucję na zasadach opisanych w Rozdziale VIII poniżej.

5. Wynajmujący lub jego przedstawiciel może odmówić wydania kluczy do Apartamentu osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających oraz zachowujących się agresywnie, stwarzających zagrożenie dla osób lub mienia, jak również w przypadku, gdy z okoliczności wynikać będzie możliwość naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu.

6. Klient jest zobowiązany do weryfikacji stanu Apartamentu (w tym w szczególności co do ew. usterek wyposażenia i umeblowania Apartamentu) niezwłocznie po otrzymaniu kluczy. W przypadku, gdy usterki nie zostaną zgłoszone w ciągu 2 godzin od przekazania kluczy przez Wynajmującego, Klient może zostać obciążony kosztami ich usunięcia.

7. Na każdy Apartament przypada maksymalnie jedno miejsce postojowe. Parking przy budynku jest bezpłatny, niestrzeżony i tylko dla samochodów osobowych. Wynajmujący w dniu przyjazdu wskazuje miejsce postojowe.

8. Zwrot Apartamentu następuje w ostatnim dniu Usługi najpóźniej do godziny 11.00. Zwrot Apartamentu po godzinie 11.00 wymaga wcześniejszego wyrażenia zgody przez Wynajmującego. Klient zobowiązany jest uzgodnić godzinę zwrotu lokalu z Wynajmującym.

9. W dniu zakończenia okresu najmu, Wynajmujący lub jego przedstawiciel dokonują sprawdzenia stanu Apartamentu.

10. W razie niedokonania zwrotu Apartamentu po zakończeniu najmu Klient zobowiązany będzie uiszczać Wynajmującemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł, za każdą dobę bezumownego korzystania z Apartamentu po dacie zakończenia najmu (Usługi).

11. Czas trwania Usługi liczony jest w dobach. Doba trwa od godziny 16.00 danego dnia świadczenia Usługi (najmu) do godziny 11.00 dnia następnego.

 

VII. Obowiązki Klienta

1. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zasad korzystania z Apartamentu zawartych w niniejszym Regulaminie, a także w pisemnym skróconym regulaminie znajdującym się w Apartamencie.

2. Liczba osób mogących przebywać w Apartamencie jest ograniczona do podanej w opisie Apartamentu, zamieszczonym na stronie http://www.kozincowka.pl lub portalach ogłoszeniowych.

3. Klient nie może oddawać w podnajem Apartamentów oraz przekazywać ich osobom trzecim. Możliwość odwiedzin osób trzecich należy uprzednio uzgodnić z Wynajmującym. Osoby odwiedzające mogą przebywać na terenie budynku do godz. 22.00.

4. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa, poszanowania zasad współżycia społecznego, w tym do poszanowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 7.00. Zabrania się organizacji głośnych i uciążliwych spotkań towarzyskich lub imprez w Apartamencie oraz jego bezpośredniej okolicy.

5. W Apartamencie zabrania się palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia. Każdy pokój wyposażony jest w czujniki pożarowe. W przypadku nieuzasadnionego wezwania Straży Pożarnej, koszty ponosi Klient. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest również używanie w Apartamentach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia Apartamentu. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. Klient ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody i urządzeń elektrycznych.

6. W Apartamentach obowiązuje zakaz 

 (i) wprowadzania zwierząt,

 (ii) pozostawiania otwartych okien w czasie nieobecności Klienta (budynek wyposażony jest w wentylację mechaniczną),

 (iii) chodzenia po budynku w obuwiu narciarskim oraz górskim (narty i buty należy zostawiać w narciarni – parter).

7. Budynek, w którym znajduje się Apartament jest objęty jest obowiązkiem segregacji śmieci. Z uwagi na powyższe – Klient powinien umożliwiać Wynajmującemu realizację obowiązków poprzez dokonywanie selekcji odpadów i umieszczanie ich we wskazanym przez Wynajmującego miejscu.

8. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu w tym w szczególności postanowień punktów 1-6 niniejszego Rozdziału, Wynajmujący upoważniony jest do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

 

VIII. Kaucja

1. Przed rozpoczęciem świadczenia Usługi, od Klienta pobierana jest Kaucja, w wysokości od 500,00 zł do 1.000,00 zł, a w okresie weekendowym oraz sylwestrowym w wysokości od 500,00 zł do 2.000,00 zł (wysokość Kaucji każdorazowo ustala Wynajmujący) na zasadzie preautoryzacji karty płatniczej Visa, Euro/Mastercard, JCB, Maestro, Discover, UnionPay credit card lub w szczególnych przypadkach w gotówce na poczet wystąpienia ewentualnych szkód w apartamencie, wyposażeniu lub innych przypadków nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.

2. Kaucja jest zwracana Klientowi w przypadku niewystąpienia szkód w wyposażeniu i przestrzegania przez Klienta oraz jego gości Regulaminu w okresie Usługi 

przelewem  na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub zwolnienia preautoryzacji karty płatniczej w terminie 7 dni od zakończenia Usługi.

 

IX. Odpowiedzialność Wynajmującego i Klienta

1. W przypadku siły wyższej tj. nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze Stron, katastrof żywiołowych, strajków, działań wojennych lub innych sytuacji wyjątkowych uniemożliwiających realizację Usługi zgodnie z umową, Wynajmujący jest zwolniony z odpowiedzialności.

2. W wyjątkowych sytuacjach Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zamiany Apartamentu na taki sam lub o wyższym standardzie, za tą samą lub niższą cenę.

3. Apartament jest samodzielnym lokalem mieszkalnym wykorzystywanym przez Klienta na podstawie stosunku najmu. W związku z powyższym Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Klienta lub inne osoby korzystające z Apartamentu. W szczególności, Wynajmujący nie ponosi wobec Klienta odpowiedzialności, o której mowa w art. 846-852 Kodeksu cywilnego.

4. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za obrażenia lub szkody poniesione przez Klienta oraz jego gości. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności cywilno-prawnej z tytułu roszczeń w przypadku zajścia nieszczęśliwych wypadków, obrażeń ciała lub śmierci Klienta lub osób trzecich na terenie Apartamentu w okresie pobytu Klienta. Wynajmujący jest w pełni zwolniony z takiej odpowiedzialności.

5. Klient zobowiązuje się, że posiada własne ubezpieczenie chroniące przed jakimikolwiek obrażeniami, które mogłyby wystąpić w trakcie użytkowania Apartamentu.

6. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi należy składać listownie na adres siedziby Wynajmującego lub elektronicznie na adres poczty elektronicznej Wynajmującego w terminie 7 dni od dnia, w którym wystąpiła przyczyna reklamacji. Wynajmujący dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Wynajmującego. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca zostanie niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty e-mail na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.

7. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody, jakie wyrządzi w budynku, w którym znajduje się Apartament, w Apartamencie oraz w wyposażeniu Apartamentu. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić go lub jakąkolwiek inną osobę na szkodę oraz o jakichkolwiek szkodach wyrządzonych w budynku, w którym znajduje się Apartament, w Apartamencie oraz w wyposażeniu Apartamentu, a także o wszelkich roszczeniach osób trzecich w związku z takimi szkodami, w tym właścicieli mieszkań sąsiadujących z Apartamentem. Klient jest także odpowiedzialny za działania lub zaniechania osób, które korzystają w jego imieniu z Apartamentu oraz gości zaproszonych przez Klienta.

8. Wynajmujący ma prawo do pokrycia szkody z tytułu otrzymanej Kaucji. Jeśli wartość wyrządzonych szkód przewyższać będzie wartość Kaucji, Klient zobowiązuje się do ich niezwłocznego pokrycia, zgodnie z przekazanym mu przez Wynajmującego kosztorysem. Zawiadomienie zawierające kosztorys napraw zostanie przekazane Klientowi w terminie 14 dni od daty zakończenia pobytu.

9. Wynajmującemu przysługuje prawo wstępu do Apartamentu, celem usunięcia zgłoszonej przez Klienta awarii, w razie powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że Klient narusza postanowienia niniejszego Regulaminu oraz celem wykonania usług porządkowych (sprzątanie Apartamentu). W przypadku, gdy Klient nie będzie obecny w Apartamencie, przedstawiciele Wynajmującego, po podjęciu próby skontaktowania się z Klientem – mają prawo wejścia do Apartamentu pod nieobecność Klienta.

10. Wynajmujący ma prawo dochodzić swoich praw do odszkodowania na zasadach wskazanych w przepisach Kodeksu cywilnego, jeśli Klient nie wywiąże się ze zobowiązania pokrycia kosztów wyrządzonych szkód.

 

X. Cena za Usługę.

1. Cena za Usługę składa się zawsze z kwoty głównej oraz kwoty opłaty serwisowej, wymienionej w potwierdzeniu rezerwacji przesyłanej do klienta przez system rezerwacyjny, działający na stronie www obiektu, po dokonaniu rezerwacji. Cena za rezerwacje dokonywane przez zewnętrzne portale internetowe jak booking.com, expedia, airbnb itp. jest Ceną za Usługę, która obejmuje już obydwie kwoty.

Cena za Usługę dodatkowo może być powiększona o dopłatę za późne zameldowanie w kwocie 100zł lub dopłatę za dodatkowe łóżeczko dla dziecka w kwocie 100,00 zł i doliczana jest w dniu przyjazdu.

Ceny podane na stronie http://www.kozincowka.pl i dostępnym na niej systemie rezerwacji są cenami brutto, tj. uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT).

2. W Cenę za Usługę wliczone są koszty dostarczania do Apartamentu mediów (energii elektrycznej, wody zimnej i ciepłej, ogrzewania, odprowadzania ścieków, wywozu śmieci, telewizji kablowej, sieci internet), jednego kompletu pościeli i ręczników, łącznie z praniem, papieru toaletowego, mydła, płynu do mycia naczyń oraz standardowego sprzątania końcowego, bez zmywania naczyń kuchennych i wynoszenia śmieci,  które klient zobowiązany jest czynić we własnym zakresie, oraz bez sprzątania ponadnormatywnego spowodowanego szczególnym niedbalstwem i niechlujstwem ze strony klienta.

W Cenę za usługę wchodzi również pakiet startowy, który obejmuje; kawę i herbatę, sól, pieprz, kostki do zmywarki, oraz ścierkę i gąbkę do mycia naczyń.

Poza wymienionymi powyżej dodatkowe środki czystości oraz środki spożywcze klient powinien jest nabyć na własny rachunek.

Ponadnormatywne sprzątanie, wymagające dodatkowego nakładu czasu pracy lub prania chemicznego, po zaplamieniu, zalaniu pościeli, kołder lub materacy, zabrudzeń, wymagających użycia specjalistycznych urządzeń lub firm, wiąże się z dopłatą dodatkową do Ceny za Usługę w wys. 100,00 zł. Również dopłata za usługę pralni chemicznej od kompletu pościeli z kołdrą lub materaca wynosi 100,00 zł i może zostać pobrana z Kaucji w dniu wymeldowania.

Dodatkowe Usługi w trakcie pobytu wiążą się z dopłatą do Ceny za Usługę w kwocie:

- wymiana ręczników ; 10,00 zł ręcznik kąpielowy/szt, komplet 15zł/kmpl

- wymiana pościeli 30,00 zł/os,

- dodatkowe jednorazowe sprzątanie w trakcie pobytu 100,00 zł,

- parking za kolejny samochód na jeden apartament (w miarę dostępności) 30,00 zł/doba,

- korzystanie ze strefy Sauny/Tężni 50,00 zł/godzina,

- dodatkowe (poza pakietem powitalnym) napoje jak kawa, herbata - informacja u obsługi.

 

XI. Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Procedura Rezerwacji może być świadczona drogą elektroniczną, tj. przez system rezerwacyjny dostępny na stronie internetowej http://www.kozincowka.pl.

2. W celu zapewnienia prawidłowego korzystania z rezerwacji on-line, sprzęt komputerowy lub urządzenie mobilne Klienta musi spełnić następujące minimalne wymagania techniczne (i) dostęp do sieci internet, (ii) zainstalowana przeglądarka internetowa, (iii) posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

3. Klient nie ma prawa dostarczania Wynajmującemu treści o charakterze bezprawnym.

4. Warunki zawierania i rozwiązywania umowy, a także tryb postępowania reklamacyjnego określają przepisy odpowiednio Rozdziałów II i III oraz Rozdziału IX powyżej.

 

XII. Dane Wynajmującego

1. We wszelkich sprawach związanych z dokonywaniem Rezerwacji oraz świadczeniem Usług, Klient może kontaktować się z Wynajmującym: a. telefonicznie – pod numerem +48 609109640; b. poprzez e-mail – kontakt@kozincowka.pl; c. pisemnie na adres – ul. Karłowicza 7 | 34-500 Zakopane.

 

2. Wynajmujący przyjmuje wpłaty na rachunek bankowy w banku BNP Paribas Bank Polska S.A. o numerze konta: 79 1600 1042 1821 5335 8000 0001. Dla przelewów zagranicznych dodatkowo niezbędny jest tzw. kod SWIFT („SWIFT CODE”) (BIC); PPABPLPK.

 

XIII. Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wynajmującym a Klientem jest prawo polskie.

2. W przypadku Rezerwacji dokonanej przez osobę fizyczną ewentualne spory rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny lub sąd miejsca położenia Apartamentu, zaś w przypadku Rezerwacji dokonanej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub przez osoby prawne ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

3. Klient, któremu przysługuje status konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę na zasadach opisanych pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Konsument może także skorzystać z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (platforma ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01,07,2023 roku i ma zastosowanie do Rezerwacji, które zostaną złożone po tej dacie.

5. Wszelkie zmiany Regulaminu będą dokonywane przez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej http://www.kozincowka.pl

 

XIV. Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu Rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :
Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Acommo sp. z o.o. ul. Karłowicza 7 Zakopane 34-500

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

 

Dane osobowe

 1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
 2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.
  Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na
  adres e-mail : kontakt@kozincowka.pl.
 4. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.

Zobowiązania Administratora

 1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
 2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
 3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

Zobowiązania Hotres.pl

 1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
 3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
 4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
  1. szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
  2. ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
  3. zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
  4. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

 1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
 2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
 3. rozbudowy lub zmiany fukcjonalności Hotres.pl;  Szczegółowe, aktualne zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem: http://www.kozincowka.pl


 

 

 Skrócony Regulamin Pobytu w Willi Kozińcówka.

 1. Doba hotelowa zaczyna się od godz 16:00 w dniu przyjazdu a kończy się o 11:00 w dniu wyjazdu.
 2. Przedłużenie pobytu w dniu wyjazdu do godz. 22:00 wiąże się z opłatą 50% ceny dobowej pokoju (pod warunkiem dostępności pokoju i ustalenia tego faktu z obsługa)
 3. Dzień przed wyjazdem prosimy o kontakt z obsługą pod nr. tel. +48 668366417  w celu ustalenia godziny  oddania apartamentu.
 4. Parking przy budynku jest bezpłatny, niestrzeżony i tylko dla samochodów osobowych. Na każdy pokój przypada jedno miejsce postojowe w miarę dostępności. Obsługa w dniu przyjazdu wskazuje miejsce postojowe. Prosimy nie zmieniać miejsca postojowego bez porozumienia z obsługą obiektu.
 5. Klient jest zobowiązany do weryfikacji stanu Apartamentu (w szczególności co do ew. usterek wyposażenia  i umeblowania Apartamentu) niezwłocznie po otrzymaniu kluczy/kodu. Klient ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody. W razie ich wystąpienia jest zobowiązany  do powiadomienia o tym obsługi i pokrycia  kosztów ich naprawy.
 6. Możliwość odwiedzin osób trzecich należy uprzednio uzgodnić z obsługą obiektu. Osoby odwiedzające mogą przebywać na terenie budynku do godz. 22:00
 7. Na pobyt większej liczby gości w pokoju niż ustalono w trakcie rezerwacji zgodę musi wyrazić obsługa stosownie do możliwości i za dodatkową opłatą. W innym razie właściciel zastrzega sobie prawo usunąć z pokoju wszystkich gości i anulować rezerwację bez zwrotu poniesionych opłat.
 8. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa, poszanowania zasad współżycia społecznego, w tym ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 7.00. Zabrania się organizacji głośnych i uciążliwych spotkań lub imprez w Apartamencie oraz jego bezpośredniej okolicy.
 9. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających zachowującym się agresywnie, naruszającym spokój lub dobra sąsiadów oraz nieprzestrzegającym norm współżycia miedzy ludźmi obsługa ma prawo wymówić pokój w trybie natychmiastowym bez zwrotu opłat. Każdorazowe wezwanie grupy interwencyjnej do powyższych zdarzeń  lub innych przypadków naruszenia regulaminu obciąża klienta opłatą w wysokości 200zł.
 10. Na terenie budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia. Każdy pokój wyposażony jest w czujniki pożarowe. W przypadku nieuzasadnionego wezwania Straży Pożarnej, koszty ponosi użytkownik.
 11. Ze względu ochrony przeciw pożarowej na terenie obiektu i w pokojach nie wolno używać otwartego ognia w jakichkolwiek postaci oraz urządzeń grzewczych elektrycznych lub gazowych niebędących wyposażeniem budynku.
 12. Zabrania się wnoszenia materiałów łatwopalnych, wybuchowych lub o nieprzyjemnym zapachu.
 13. Nie odpowiadamy za rzeczy zagubione, skradzione lub pozostawione na terenie obiektu.
 14. W obiekcie obowiązuje zakaz pozostawiania otwartych okien w czasie nieobecności gości. Budynek wyposażony jest w wentylację mechaniczną.
 15. Obowiązuje zakaz chodzenia po budynku w obuwiu narciarskim oraz  górskim a także zakaz przechowywania sprzętu narciarskiego , rowerów  , sanek oraz wózków  dziecięcych w apartamencie. Ww. należy zostawiać w narciarni i w holu na parterze.
 16. Obsługa obiektu ma prawo wstępu do Apartamentu, celem usunięcia awarii, w razie powzięcia podejrzenia, że Klient narusza postanowienia Regulaminu oraz celem wykonania usług sprzątania lub zabrania śmieci. W przypadku, gdy Klient nie będzie obecny w Apartamencie, przedstawiciele Wynajmującego mają prawo wejścia do Apartamentu pod nieobecność Klienta.
 17. Na koniec pobytu należy pozostawić umyte naczynia oraz wyrzucone śmieci.
 18. Śmietnik z pojemnikami znajduje się przed budynkiem w drewnianej wiacie. Obowiązuje segregacja śmieci na terenie obiektu.

Wszelkie pytania odnoście pobytu, wątpliwości, zauważone problemy czy usterki prosimy kierować do obsługi - tel. +48 668366417  lub poprzez email kontakt@kozincowka.pl

 

 

 

Zasady korzystania i rezerwacji Strefy Sauna/Tężnia.

 1. Gość zobowiązany jest do przestrzegania zasad korzystania ze Strefy Sauna /Tężnia wymienionych  poniżej, a także w pisemnym regulaminie znajdującym się w Strefie Sauny. Rezerwacja Strefy oznacza akceptację poniższych zasad i regulaminu.
 2. Strefa jest dostępna w godzinach 14:00-22:00 wyłącznie dla osób zamieszkałych w Willi Kozincówka.
 3. Wymagana jest rezerwacja Strefy  pod numerem tel. +48668366417. Po telefonicznym ustaleniu dostępności Gość zobowiązany jest  potwierdzić  rezerwację SMS-em podając nr apartamentu, datę i godzinę.
 4. Rezerwacji  można dokonać w godzinnych przedziałach czasowych rozpoczynających się o równej godzinie.
 5. Jeden apartament może zarezerwować Strefę na 1 godzinę dziennie. Maksymalna ilość osób równocześnie przebywających w Strefie nie może być większa niż 6.
 6. Korzystanie ze Strefy przez dzieci może odbywać się wyłącznie pod opieką dorosłego opiekuna.
 7. Na czas korzystania ze Strefy udostępniany jest kod do drzwi wejściowych. Po tym czasie kod jest nieaktywny.
 8. Strefa włącza się o pełnej godzinie. Od załączenia Sauna działa przez 45minut po czym gasi się. Przez pozostały czas załączone pozostaje oświetlenie i muzyka Strefy pozwalając na ochłodzenie , prysznic i przebranie. Po godzinie gaśnie oświetlenie Strefy. Spóźnienie Gościa nie powoduje przedłużenia włączenia Strefy! Prosimy o opuszczanie Strefy  przed upływem zarezerwowanego czasu tak by inni Goście mogli korzystać ze Strefy punktualnie.
 9. Korzystając ze Strefy należy używać ręczników udostępnionych w apartamencie lub prywatnych. Można również zamówić u obsługi ręczniki dodatkowe do korzystania w Strefie. Koszt dodatkowego ręcznika to 10zł/osoba.
 10. Gość jest zobowiązany do weryfikacji stanu Strefy Sauny /Tężni (w tym w szczególności co do ew. usterek wyposażenia i umeblowania Strefy) Wszelkie usterki lub nieporządek należy zgłaszać niezwłocznie po wejściu. Gość w zarezerwowanym przedziale czasowym odpowiada materialnie za wszelkie uszkodzenia urządzeń i wyposażenia Strefy.
 11. Dla celów bezpieczeństwa Strefa Sauna/Tężnia jest monitorowana.
 12. Goście korzystają ze Strefy na własną odpowiedzialność. Osoby ze schorzeniami powinny skonsultować możliwość korzystania ze Strefy ze swoim lekarzem.
 13. Z urządzeń i wyposażenia Strefy należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją.
 14. Zabrania się w Strefie spożywania wszelkich posiłków , przekąsek , napojów (z wyjątkiem wody) w szczególności alkoholowych. Po zakończeniu korzystania należy pozostawić Strefę w należytym porządku i czystości zabierając ręczniki i rzeczy osobiste. Za  wszelkie pozostawione rzeczy Właściciel nie ponosi odpowiedzialności.


Willa Kozincówka Partner

Partner Willa Bystry

Nasza strona korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę prywatności.